3 thoughts on “Phân Ưu cụ bà Phan Thị Hão”

  1. Chia buồn cùng Công và gia đình. Cầu cho bác gái sớm được về miền an lạc.
    Anh chị Hiền-Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *