13 thoughts on “Phân Ưu Bà Lê Thị Kim Truyện”

  1. Thành kính phân ưu cùng 2 chị Kim Anh và Kim Hạnh,
    Nguyện cầu cho hương linh của Bác gái sớm được siêu thoát và về cõi Phật.

  2. Mai Trâm xin chia buồn cùng Kim Hạnh, chị Kim Anh và gia đình. Xin cầu nguyện cho hương linh bác sớm về cõi Phật

  3. Tường Vi chân thành phân ưu cùng Kim Hạnh, chị Kim Anh và toàn thể gia quyến. Cầu mong cho Bác sớm về cõi Vĩnh Hàng.

  4. Hà và anh Hào xin chia buồn cùng gia đình chị Kim Anh & anh Tuấn và Chị Kim Hạnh, cầu mong linh hồn bác sóm được siêu thoát về bên cõi Phật.

  5. Thành kính chia buồn cùng hai chị Kim Anh Kim Hạnh và gia đình. Nguyện xin hương hồn bác sớm được thanh thản.

  6. Xin chia buồn cùng hai chị và toàn thể gia quyến. Cầu xin bác được tiêu diêu miền tịnh độ.

  7. Như Hoa và Như Hoè xin thành kính phân ưu với chị Kim Anh và chị Kim Hạnh cùng gia đình. Cầu mong bác gái được sớm về nơi nhàn cảnh 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *